Biverkningar av läkemedel

Läkemedelsverket har under 2014 mottagit 264 rapporter om biverkningar av läkemedel hos hund. Vaccinering är den största (99) enskilda orsaken till biverkningar och här syns en överrepresentation för små hundraser, med misstanke om en genetisk predisposition. I en del fall kan reaktionerna bli mycket allvarliga och dödsfall förekommer.
Det finns även ett avsevärt antal rapporter för antiparasitära medel (65 st) och NSAID (39 st).
I den förstnämnda gruppen uppmärksammas främst hudproblem och neurologiska effekter av fästinghalsband och andra medel mot parasiter. Vad gäller NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) så kan hundar vara mycket känsliga för negativa effekter från dessa. Skador på mag-tarmslemhinnan, ofta med intensivbehandling som följd, är den vanligaste biverkningen och dödsfall förekommer.
19 rapporter rör biverkningar, ibland allvarliga, hos hundar som fått sedativa (lugnande) medel. Fem rapporter beskriver kraftigt nedsatt hörsel eller dövhet efter behandling med antiinfektiva örondroppar.
Rapportering av läkemedelsbiverkningar innebär möjligheter att upptäcka nya biverkningar samt att bevaka tidigare kända negativa effekter. Veterinärer är skyldiga att rapportera vissa biverkningar, men även djur-ägare och andra som sköter djur uppmuntras att anmäla biverkningar. Mängden anmälningar är viktig eftersom enstaka anmälningar sällan räcker för att fastslå orsakssamband mellan läkemedlet och symtomen. Svenska fall rapporteras även till en EU-gemensam biverkningsdatabas.

HÄR FINNER DU HELA RAPPORTEN SOM PDF!

Den veterinärmedicinska biverkningsrapporteringen under 2014
Det har sedan mer än tjugo år tillbaka funnits möjlighet att rapportera läkemedelsbiverkningar hos djur till Läkemedelsverket. Rapporteringen görs främst av veterinärer, men även djurägare och andra personer som har hand om djur har denna möjlighet. På Läkemedelsverket görs kontinuerligt en analys av de inkomna rapporterna och sammanställningar publiceras på Läkemedelsverkets webbplats och i Svensk Veterinärtidning.

Bakgrund
Sedan flera år tillbaka sker förutom rapportering till Läkemedelsverket även en vidarerapportering av de svenska biverkningsrapporterna till den europeiska läkemedelsmyndigheten i London (European Medicines Agency, EMA). Biverkningsrapporterna från de olika EU-länderna läggs in i den databas (EudraVigilance Veterinary, EVVet) som finns vid EMA, och de analyseras och diskuteras sedan regelbundet av en arbetsgrupp (Veterinary Pharmacovigilance Working Party) med medlemmar från de olika EU-länderna som arbetar med dessa frågor. Sammanställningen av ett stort antal biverkningsrapporter i EVVet-databasen ger ökade möjligheter att upptäcka nya biverkningar samt att få en överblick av de biverkningsproblem som kan vara förenade med den veterinärmedicinska läkemedelsanvändningen.

Rapporterade läkemedelsbiverkningarhos djur under 2014
Under 2014 har 486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur (inkluderat reaktioner hos människa) sänts in till Läkemedelsverket. I Tabell I anges hur rapporterna fördelas på djurslag och läkemedelsgrupper (läkemedlen har grupperats enligt ATCvet-systemet).
Det framgår att de flesta rapporterna rör hund och därefter följer katt, häst och nöt. Det finns sex rapporter för svin, fyra för får, fem för kanin och två rapporter för fågel. Tio rapporter rör reaktioner hos människa.
De reaktioner som rapporteras oftast är de som ses vid vaccinationer (grupp QI). Det finns även ett avsevärt antal rapporter för antiparasitära medel (grupp QP), NSAID (non-steroidal antiinflammatory drugs, icke-steroida antiinflammatoriska medel) (grupp QM) och läkemedel som har effekter på nervsystemet (grupp QN).
I texten nedan redogörs, främst av utrymmesskäl, endast för en del av de biverkningsrapporter hos djur som anmälts under 2014. I FASS Vet och i de olika preparatens produktresuméer anges under rubriken ”Biverkningar” en del av de negativa reaktioner som diskuteras i sammanställningen nedan. I andra fall finns inte de biverkningar som diskuteras med i FASS Vet eller i produktresuméerna. De biverkningar som tagits med i sammanställningen är sådana som är frekvent förekommande, som är allvarliga eller som av andra skäl bedömts vara intressanta att diskutera. Nedan redogörs för biverkningarna hos de olika djurslagen samt hos människa.

Källa: Läkemedelsverket
Skärmavbild 2015-05-22 kl_ 13_28_55