Fästingar – sjukdomar, behandlingar och förebyggande åtgärder

De som inte är så förtjusta i vinter och kyla brukar trösta sig med att det åtminstone är myggfritt. Även fästingar och andra kryp är det ont om under de kalla månaderna, men från mars månad och till slutet av oktober är de små krypen igång, även om det varierar över landet. Fästingar är aktiva vid 5-7 plusgrader eller mer och har man otur kan de ställa till allvarliga problem för våra hundar.

 

Det är relativt liten risk att hunden blir smittad av någon fästingburen sjukdom som borrelios, anaplasmos och TBE. De flesta fästingar bär inte på någon smitta och även om hunden skulle smittas är det inte säkert att den blir sjuk. Men om den skulle bli smittad kan det vara allvarligt. Det är därför viktigt att gå igenom hunden noggrant efter att den vistats utomhus, särskilt om den gillar att springa omkring i högt gräs eller täta buskage.

 

Har antalet hundar som smittas ökat? Vi frågade tf statsveterinär Lotta Gunnarsson vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

 

Viktigt är att avlägsna fästningen så snart som möjligt och att få med hela fästingen. Det görs enklast genom att dra den rakt ut. Använd absolut inte matfett, lösningsmedel eller annat! Och snurra inte på fästingen för att försöka få den att släppa taget. Det finns en rad olika verktyg för att avlägsna fästingar; man väljer helt enkelt det som man tycker funkar bäst.

 

Bor eller vistas man i ett fästingtätt område kan det kanske vara värt att prova något i förebyggande syfte. Det finns en rad preparat på marknaden, det är fästinghalsband, olika receptbelagda läkemedel och så kallade spot-on-produkter.

Dessutom finns olika naturpreparat och ett antal huskurer, vilka effekter eller biverkningar de sistnämnda har är svårt att avgöra, enligt Läkemedelsverket, eftersom de inte är godkända som läkemedel.

 

De relativt nya tuggtabletterna Bravecto och Nexgard, (båda receptbelagda) har endast ett fåtal eller inga rapporterade biverkningar och har dokumenterad effekt. Tuggtabletterna är effektiva mot fästingar och loppor och verkar inom 8-48 timmar efter intag (beroende på preparat och dos). Gällande Bravecto sitter effekten i under 8-12 veckor medan Nexgard kräver upprepad behandling en gång per månad under fästingsäsongen.

 

När det gäller fästinghalsband säljs på apotek bland annat Scalibor och Seresto. Dessa avger en liten dos gift som verkar förebyggande mot fästingar. Vissa hundar tål dessa bra, andra kan få besvär med lokala reaktioner såsom hudirritation, klåda, pälsavfall eller förändrat beteende. I mycket ovanliga fall har problem med mage/tarm rapporterats.

 

Så kallade spot-on-preparat används utvärtes och droppas i väl avvägd mängd (anpassad till hundens vikt) på lämpligt ställe på hunden, där den inte kan komma åt och slicka. Gemensamt för dessa är att de påverkar nervsystemet hos insekterna (t ex loppor, fästingar och pälsätande löss) och att man måste hålla hunden isolerad från andra hundar, katter och människor till dess pälsen där medlet applicerats har torkat helt. För några av dessa preparat uppges att det kan vara direkt livshotande för exempelvis katter och kaniner att få i sig dem. Ett antal olika biverkningar har rapporterats, samtliga uppges som mycket sällsynta och övergående.

 

Utöver ovan nämnda preparat som har vetenskapligt dokumenterad effekt finns det en uppsjö av naturprodukter och huskurer som sägs minska antalet fästingar hos hundar. Vilka effekter och biverkningar dessa kan ha är oklart då de inte är godkända som läkemedel. Det kan vara tabletter som innehåller olika former av organiskt material, torv, jäst, cellulosa, magnesium och kisel. Rekommendationen är att noga läsa innehållsförteckningar och kolla vilken effekt ingredienserna sägs ha. Detsamma gäller bärnstenshalsband, ultraljuds-dosor, magnet-chip… Och när det gäller huskurer, som avkok på rosmarin, timjan eller andra örter, eller schamponering med grönsåpa är det viktigt att använda sig av sådant som inte kan vara farligt för hunden, som t ex vitlök.

 

Läkemedelsverket rapporterar att de antiparasitära medlen tillsammans med vacciner nu toppar statistiken över inrapporterade biverkningar hos hund 2015.

 

I statistiken ska även vägas in att det inte är alla biverkningar som rapporteras, inte heller är det säkerställt att alla rapporterade biverkningar är knutna till preparaten utan kan ha andra orsaker. Det florerar många rykten i framför allt sociala medier om olika fästingpreparat och rådet från Läkemedelsverket är att man alltid ska läsa preparatens produktinformation eller bipacksedel noggrant innan man påbörjar behandling så man vet vad man kan förvänta sig för effekter och biverkningar. Skulle hunden visa tecken på att må dåligt av behandlingen ska man i första hand vända sig till behandlande veterinär som dels kan behandla hunden om det skulle behövas och dels kan rapportera biverkningarna till Läkemedelsverket. Alla farmaceuter, även de som tjänstgör inom detaljhandeln, uppmanas också att rapportera biverkningar. Dessutom kan hundägare rapportera direkt till Läkemedelsverket.

 

Fakta – biverkningar

För samtliga preparat gäller att noggrant läsa produktinformationen innan behandling påbörjas! Om svåra biverkningar uppstår, kontakta behandlande veterinär.

 

Tuggtabletter

Bravecto

De vanligast observerade biverkningarna är diarré, kräkning, aptitlöshet och dreglande (1,6 % av behandlade hundar). Symtomen uppstod relativt snart efter behandling och varade som regel ett par dagar. Eventuella hudbiverkningar kan kräva behandling med cortison. Samtliga biverkningar bedöms som ovanliga (knappt fyra rapporter per 10 000 sålda tabletter).

 

Nexgard

Lindriga effekter såsom kräkningar, diarré, klåda, slöhet eller aptitlöshet har observerats i mycket sällsynta fall (mindre än en per 10 000). Effekterna är i allmänhet övergående och kortvariga.

 

Spot-on preparat

Frontline

Om hunden slickar sig kan en kort period av kraftigt dreglande observeras. Sällsynta biverkningar är lokala hudreaktioner (missfärgning av huden, pälsavfall, klåda och hudrodnad) och generell klåda eller pälsavfall. I undantagsfall har hypersalivering, känselbortfall, depression, oro, kräkningar eller andningsproblem observerats.

 

Exspot

Överkänslighet mot den aktiva substansen (Pyretroid) har rapporterats i sällsynta fall. Hudrodnad, klåda och pälsavfall har rapporterats, liksom neurologiska symtom som muskeldarrningar, kramper och ataxi. Om biverkningar inträffar ska behandlingen avbrytas och hunden badas noggrant.

 

Prac-tic

I mycket sällsynta fall (färre än ett djur av 10 000) har rapporterats klåda, pälsförändringar, hudinflammation, hudrodnad, pälsavfall, missfärgning av pälsen, neurologiska reaktioner, kramper, dåsighet, kräkningar och diarré. Samtliga är vanligen övergående och försvinner inom 24 timmar efter applicering.

 

Effipro

I sällsynta fall har övergående hudreaktioner vid applikationsstället rapporterats, såsom lokalt pälsavfall, klåda eller hudrodnad. I undantagsfall har kraftigt dreglande, depression, oro, känselbortfall eller andningsproblem observerats efter behandling.

 

Fästinghalsband

Scalibor

Kan ge lokala hudreaktioner, vilket kan tyda på en lokal eller allmän överkänslighetsreaktion. Även ändrat beteende har rapporterats i mycket ovanliga fall. Kräkningar, diarré och kraftigt dreglande har observerats liksom neuromuskulära symtom. Samtliga är mycket ovanliga och avklingar vanligen inom 48 timmar efter att halsbandet har avlägsnats.

 

Seresto

Enstaka fall av mild beteendestörning, inklusive kliande vid applikationsstället kan observeras under de första dagarna. Milda lokala reaktioner såsom klåda, hudrodnad och pälsavfall kan förekomma. Samtliga symtom har rapporterats som sällsynta och går vanligtvis tillbaka inom en till två veckor. I enstaka fall rekommenderas att halsbandet tillfälligt tas bort tills symtomen försvinner, vilket t ex rekommenderas om hunden skulle drabbas av dermatit, inflammation eller eksem. I sällsynta fall kan lindriga och övergående reaktioner förekomma initialt såsom depression, förändrade matvanor, dreglande, kräkningar och diarre.

 

 

Länk till Läkemedelsverket för att rapportera biverkningar avseende veterinära läkemedel:

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Rapportera-biverkningar/

 

Källor: FASS Djurläkemedel samt Läkemedelsverket

 

Fakta fästingburna smittor

Anaplasmos

Bakterieinfektion med akuta symptom som feber, trötthet, hängighet, dålig aptit, mag- tarmstörningar, tecken på smärta eller ömhet samt brist på blodplättar. Det tar ca 1-2 veckor från att hunden blir biten tills den visa symptom. Snabb återhämtning efter behandling. Antibiotika.

 

Borrelia

Orsakas av bakterie som finns i fästingens tarmar. Det tar 2-5 månader från bett till symptom såsom nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, ömma och stela leder, hälta. Behandlas med antibiotika. Vaccin finns.

 

 

Eksem

Fästingbett kan ge småsår som kan utlösa fukteksem, sk hotspots som ger kladdig hud och päls samt smärta. Raka bort kladdig päls, gör rent och behandla ev med medicin om eksemen är omfattande. Kontakta veterinär.

 

 

TBE (fästingburen hjärninflammation)

TBE orsakas av ett virus (Tick-borne encephilitis virus), som sprids genom fästingbett till både människor och hundar. Det är mycket ovanligt att hundar får TBE, de som drabbas får symptom som vinglighet, skakningar och feber. De flesta hundar som infekteras med TBE-virus blir aldrig sjuka av infektionen. De flesta hundar med positivt provsvar (dvs man har hittat antikroppar mot TBE-virus i hundens blod) blir alltså inte sjuka i just TBE. Ofta tar man upprepade blodprover för att underlätta tolkningen av undersökningsresultatet.

 

Källor: Statens Veterinärmedicinska anstalt samt Evidensia Djursjukvård

 

Text: Lena Heimlén

Foto: Istock Photo