Behandlingsalternativ för ljudrädda hundar inför nyårshelgen

För många hundar och deras ägare är nyårshelgen en ren mardröm. Glada nyårsfirare skjuter raketer som gör ljudkänsliga hundar skräckslagna. Numer finns det möjlighet att, om inte lösa problemet, så i vart fall lindra lidandet genom olika typer av medicinering åt hundarna.

Sedan år 2013 finns det en norm, framtagen av Sveriges Veterinärförbund för behandling av ljud/ljus/raketrädsla. Normen är på väg att uppdateras, men det slutliga resultatet har är inte riktigt klart och därför ingår inte den nyast godkända produkten (som är en munhålegel av substansen dexmedetomidin) ännu. Lena Olsén är forskare på SLU och har bland annat studerat olika typer av psykofarmaka för hund. Här har hon kommenterat några substanser.

Bensodiazepiner

I normen nämns bensodiazepiner som ett alternativ. Lena Olsén har själv varit delaktig i ett försök (ingen ljudprovokation eller likande) där en bensodiazepin (diazepam i rekommenderad dos) gavs till hund. Det som hände var att hundarna började gnälla, skälla och springa runt snarare än bli lugnade. Resultatet av studien är inte publicerat men finns med en presentation som Lena Olsén hade på en temadag om smådjur den 23 nov. Föreläsningen finns inspelad och går att se på nätet. Spola fram till 02:26:00 så hittar du Lenas föreläsning.

Klomipramin

För hund finns sedan länge klomipramin (Clomicalm) som godkänt läkemedel. Det finns ett flertal studier för substansen inom flera användningsområden men alla beskrivs inte i den Svenska produktbeskrivningen och i FASS står den inte som ett alternativ vid just detta problem. Indikationerna för klomipramin är enligt Fass:

“Som ett hjälpmedel vid behandling av separationsrelaterade tillstånd hos hundar som yttrar sig såsom destruktivt beteende, okontrollerad defekation, urinering och enbart i kombination med terapi för att ändra beteendet.”

Även effekten av klomipramin undersöktes i den tidigare nämnda studien och då blev hundarna lugnare och satt eller låg ner i större utsträckning jämfört med när de var obehandlade – men det var som tidigare nämnt en studie av läkemedlens effekt utan yttre stimuli i form av ljud eller liknande.

Dexmedetomidin munhålegel

Dessutom finns numer även den orala gelen sileo som har just denna indikation:

“För lindring av akut ångest och rädsla som orsakas av ljud hos hund.) Sileo innehåller dexmedetomidin som är en potent och selektiv alfa-2-adrenoceptoragonist som hämmar frisättningen av noradrenalin från noradrenerga neuroner, blockerar skrämsel reflexen och på så sätt motverkar upphetsning. Dexmedetomidin har används länge inom veterinärmedicinen men med annan dosering och för annat ändamål (sedering som uppnås vid betydligt högre doser och av annan beredningsform för injektion).”

Alternativa behandlingar

Förutom dessa läkemedel finns det alternativa behandlingar med till exempel mjölkproteiner, men för dessa finns mycket begränsat stöd i litteraturen. Feromoner (DAP- dog appeasing pheromone) har däremot visats kunna reducera ångestrelaterade symtom i samband med skotträdsla inom vetenskaplig litteratur. Sist men inte minst finns det väl beprövade beteendeträningar som går ut på att desensitisera, minska ljudkänsligheten med hjälp av träning.

Källa: www.slu.se